VALJAONICA BAKRA SEVOJNO

Valjaonica bakra Sevojno je lider u jugoistočnoj Evropi u proizvodnji i plasmanu proizvoda od bakra i legura bakra. Najveći deo proizvoda se plasira na inostrano tržište (87%) pri čemu prednjači tržište Zapadne Evrope. Naši poluproizvodi nalaze primenu u mašinogradnji, elektroindustriji, brodogradnji, petrohemiji, energetici, automobilskoj i procesnoj industriji, građevinarstvu i arhitekturi.

Valjaonica bakra Sevojno AD ima sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Osnov našeg uspeha su zadovoljni kupci što potvrđuje i izuzetno mali broj reklamacija na proizvode koje primamo.

Naša vizija je unapređenje proizvodnje kako bismo postali jedan od lidera na evropskom tržištu a u tome će nam pomoći 1.000 posvećenih radnika Valjaonice bakra Sevojno.

Dokumenta za preuzimanje:

- Godisnji dokument o objavljenim informacijama
- Kodeks korporativnog upravljanja
- Osnivacki akt
- Statut VBS
- Podaci o članovima Nadzornog odbora (član 368a)
- Podaci o članovima Izvršnog odbora (član 368a)

ISTORIJA

Valjaonica bakra Sevojno AD postoji još od 1950. godine. Projektovani kapacitet Valjaonice bakra Sevojno bio je 25.000 t/god. Tokom kasnijih faza izgradnje povećan je kapacitet do 60.000 t/god, u čijoj su strukturi valjani poluproizvodi učestvovali sa oko 60%, a presovani i vučeni sa oko 40%. Fabrika postaje najveći prerađivač bakra i legura bakra na prostorima nekadašnje Jugoslavije, što je svrstava u red poznatih i većih fabrika ove vrste u Evropi i svetu.


ORGANIZACIJA

Valjaonica bakra Sevojno AD je osnivač društva ograničene odgovornosti: Valjaonica Bezbednost doo. Osnovna delatnost Valjaonice Bezbednost doo su poslovi zaštite imovine i lica, instalacija tehničkih sistema zaštite, a osim navedenog, društvo je registrovano i za određene dopunske delatnosti iz oblasti bezbednosti, preventive u oblasti zaštite od požara, poslove koji se odnose na tehničke sisteme bezbednosti, njihovu ugradnju i održavanje opreme, video nadzor itd.
www.valjaonicabezbednost.rs

U okviru Valjaonice bakra Sevojno AD rade i posebne organizacione jedinice koje pružaju usluge trećim licima:

1. Femod (Fabrika elektro-mašinske opreme i delova) se bavi izradom i reparacijom elektro-mašinske opreme i delova prvenstveno za mašine u metalurgiji, industriji prerade nafte, hemijskoj industriji, hidro i termoelektranama, topioničkim i livnim postrojenjima itd. Femod proizvodi sve vrste hladnjaka, hladnjake za izmenjivače toplote, indukcione namotaje, visokoorebrene cevi, alate za primenu u metalurgiji. Bavi se i ostalim opštim mašinskim i elektro radovima.

2. Ambalaža proizvodi ambalažne jedinice od drveta i kartona za potrebe matičnog društva, kao i za treća lica. Vrši i fitosanitarni toplotni tretman gotove ambalaže od drveta u skladu sa zahtevima svetskog tržišta, što se potvrđuje prepoznatljivim obeležjima na ovim jedinicama.

3. Standard pruža usluge ishrane zaposlenima Valjaonice bakra Sevojno AD, kao i trećim licima, a obavlja i druge vidove ugostiteljskih usluga.


VLASNIČKA STRUKTURA

Privatizacija fabrike izvršena je 2004. godine, a većinski vlasnik postaje East Point Metals Ltd. Nakon privatizacije realizovan je obiman investicioni ciklus, što je unapredilo proizvodno tehnološku mogućnost fabrike, a kvalitet proizvoda podiglo na viši nivo. East Point Metals Ltd je vlasnik 100% vrednosti kompanije.


NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je organ upravljanja Valjaonice bakra Sevojno i sastoji se od sledećih članova:

- Desko Nikitović, predsednik nadzornog odbora (biografija)
- Mirko Petrović, član nadzornog odbora
- Toplica Spasojević, član nadzornog odbora
- Slavoljub Dabić, član nadzornog odbora
- Slavko Carić, član nadzornog odbora

Kontakt:
Vesna Pantelić, sekretar društva (t: +381 65 665 9705, @: vpantelic@vbs.co.rs)


MENADŽMENT

Zahtevno tržište i velika proizvodnja podrazumevaju dobru organizaciju i vredan kadar. Da bi sve funkcionisalo besprekorno rukovodstvo čini visoko obrazovani menadžment.


FINANSIJSKI IZVESTAJI

U skladu sa članom 52. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i članom 4. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012, 5/2015 i 24/2017), Valjaonica bakra Sevojno AD, MB 07606273, objavljuje:


ZAPOSLENJE

Valjaonica bakra Sevojno AD je kompanija sa velikom tradicijom, koja postoji još od 1950. godine. Razvoj kompanije značio je i razvoj i izgradnju grada Užica, ali i razvoj čitave Zapadne Srbije. Kroz dugu istoriju, Valjaonica je zaposlila i razvila zaposlene koji su obeležili celu granu industrije obojene metalurgije.

Danas se Valjaonica bakra Sevojno suočava sa velikom smenom generacija. Novom vremenu potrebni su novi ljudi koji su spremni da brzo prihvataju izazove koje diktiraju promene na svetskom tržištu obojenih metala.

U cilju obnavljanja kadrova Valjaonica bakra Sevojno otvorena je za saradnju sa svima koji žele da rade u izazovnim, dinamičnim uslovima i da dugoročno ulažu u svoje profesionalno usavršavanje. Želimo da sarađujemo sa energičnim, proaktivnim ljudima koji nove tržišne prilike vide kao izazove i koji su spremni da se potvrde kao vrhunski stručnjaci. Naš fokus je na profesionalcima bez radnog iskustva. Vredni i pouzdani stručnjaci pre svega metalurškog, zatim mašinskog, elektroničkog i elektrotehničkog usmerenja, kod nas su dobro došli.

Kontakt: posao@vbs.co.rs

Mi ne nudimo posao. Mi nudimo karijeru.

>> Pogledajte otvorena radna mesta


CSR

Valjaonica bakra Sevojno je oduvek isticala važnost društveno odgovornog poslovanja i aktivni je učesnik u rešavanju socijalnih i ekoloških problema lokalne zajednice od svog nastanka. Dominantan uticaj na jačanju i razvoju šireg okruženja jasno dokazuju da je Valjaononica bakra uvek bila generator razvoja užičkog kraja. Naš moto je da je ulaganje u razvoj društva u kome posluje Valjaonica Bakra u isto vreme i ulaganje u razvoj Valjaonice bakra Sevojno.

I pored teških uslova koji su poslednjih godina prouzrokovani ekonomskom krizom, društvena odgovornost se nije dovodila u pitanje. Svoju predanost prikazali smo nizom akcija koje smo podržali a koje su organizovane od strane pojedinaca i organizacija.

U partnerstvu sa Gradom Užicem podržali smo kampanju NALED-a koja je promovisala sertfikaciju gradova sa povoljnim okruženjem čiji je cilj povećanje direknih stranih i domaćih investicija kao rezultata stvaranja dobre poslovne klime. Na ovaj način je investitorima data preporuka u uslovima za investiranje na lokalnom nivou a gradu Užicu pružena podrška za rast konkuretnosti u odnosu na ostale lokalne samouprave u okruženju.

Na inicijativu menadžmenta, aktivno smo podržali akciju “Bitka za porodilišta” gde smo za potrebe Užičke bolnice donirali dva CTG aparata koja su značajno olakšali rad medicinskog osoblja a posebno doprineli osećaju lagodnosti i sigurnosti kod trudnica. Zajedničkim doprinosom sa ostalim donatorima u potpunosti su zadovoljene potrebe za medicinskom opremom za užičko porodilište. Ovom akcijom Valjaonica bakra Sevojno je doprinela razvoju brige za najmlađe, nastavljajući da se bori za budućnost svoje lokalne zajednice.

Demonstrirali smo svoju predanost i dokazali da je ona stvarna i da donosi stvarne rezultate. Naš cilj je da nastavimo da budemo okosnica razvoja kraja u kome poslujemo a osećaj zadovoljenja potreba zajednice čini nas ponosnima na svoju predanost ideji altruizma.


EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Podaci o ekologji i zaštiti životne sredine premešteni su na drugu stranicu:
>> Ekologija i zaštita životne sredine